Aydınlatma Metni


İşbu, “Aydınlatma Metni” (“Veri Sorumlusu”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu “Kanun” uyarınca kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak kullanıcıları aydınlatmak amacıyla yayınlanmaktadır.


1) Veri Sorumlusunun Kimliği ve İletişim Bilgileri
Unvan: Firmanet Yazılım Teknoloji A.Ş.
Konya Merkez Adresi: Büyükkayacık OSB Mahallesi, 101. Cadde, InnoPark Konya TGB, B Blok, No:4/105, 42160, Selçuklu / KONYA
Ankara Ofisi Adresi: Aziziye Mahallesi, Cinnah Caddesi, 52/2,Vardar İş Merkezi 06690 Çankaya/ANKARA
Telefon: +90 312 439 39 40
E-Posta: info@iworkbetter.com-info@firmanet.com.tr
Aşağıda siz kullanıcılarımız/müşterilerimiz (gerçek ve/veya tüzel kişi) tarafından verilen kişisel verilerin hangi amaçlar ile işleneceği açıkça yer almakta ve bu verilerin işlenmesi için açık rızanız talep edilmektedir.


2) Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
Kişisel verileriniz, Veri Sorumlusu veya onun yurt içinde ve/veya yurt dışında mukim iştirakleri, iş ortakları, onun adına verileri işleyen tüm gerçek veya tüzel kişiler (“Veri İşleyen”) tarafından, toplanmış/ toplanan/ toplanacak tüm kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlar doğrultusunda Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir.


3) Veri Sorumlusu Tarafından İşlenebilecek Veriler
Şirket Unvanı, Mersis Numarası, IP Adresleri, Konum Bilgileri, İnternet Sitesi İçerisinde Gezinti Alışkanlıkları, E-Posta Adresleri, Telefon Numaraları, Adresler, Ad, soyad, TC Kimlik Numaraları, diğer iletişim bilgileri Kullanıcıların/Müşterilerin kendilerine sunulan ürünler ya da hizmetlere ilişkin tüm beğeni,eleştiri talep ve diğer geri bildirimleri,
yorumları, internet sitesi içerisinde gerçekleşen gezinti ve davranışları (çerez kullanılmaktadır) ile diğer iletişim bilgileri aşağıda gösterilen amaçlarla Veri Sorumlusu ve onun iş ortakları tarafından işlenebilir.

4) Verilerin İşlenme Amaçları
Yukarıda gösterilen, kullanıcılara/müşterilere ait veriler ürün ve/veya hizmetlerin sunulabilmesi, ürünlerin denenebilmesi (demo vb. kullanım), ürünlerin ve hizmetlerin satış sonrası ve/veya öncesi destek hizmetlerinin verilmesi ve/veya planlamasının yapılması, bu bilgilerden gerekli istatistiklerinin edinilmesi suretiyle kullanıcılara/müşterilere sunulacak en uygun hizmet ve/veya ürünün belirlenmesi,
deneme amaçlı olarak sunulan ürün ve/veya hizmetlerde ürünü yahut hizmeti deneyen kullanıcılara/müşterilere reklam,tanıtım veya promosyon amacıyla (telefon, sms, e- posta vb.) bilgilendirilmeler yapılması, müşteri/kullanıcı memnuniyetinin sağlanması, mali ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve Veri Sorumlusu’nun faaliyetlerini daha etkin ve sağlıklı şekilde yürütebilmesi, taraflar arasında akdedilmiş sözleşmelerin ifası ve kullanıcıların/müşterilerin ürün ve hizmetlere daha kolay ulaşılabilmesi ve mevzuattan doğan diğer yasal gereklilerin yerine getirilmesi amacıyla, açık rızanıza dayalı olarak işlenebilecektir.


5) Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı
Yukarıda 3 numaralı paragrafta belirtilen veriler “Veri Sorumlusu” tarafından;
Şirket Unvanı, Mersis Numarası, IP Adresleri, Konum Bilgileri, İnternet Sitesi İçerisinde Gezinti Alışkanlıkları, E-Posta Adresleri, Telefon Numaraları, Adresler, Ad, soyad, TC Kimlik Numaraları, diğer iletişim bilgileri Kullanıcıların/Müşterilerin kendilerine sunulan ürünler ya da hizmetlere ilişkin tüm beğeni, eleştiri talep ve diğer geri bildirimleri, yorumları, internet sitesi içerisinde gerçekleşen gezinti ve davranışlar (çerez kullanılmaktadır) ile diğer iletişim bilgileri işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan amaçlar ile otomatik olan ve/veya olmayan yöntemler ile temin edilebilir, devralınabilir, yasal azami sürelerle yurt içinde ve/veya yurt dışında yazılı/manyetik arşivlere kaydedilebilir (cloud hizmetleri dahil), depolanabilir, muhafaza edilebilir, elde edilebilir hale getirilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, değiştirilebilir, birleştirilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir ve işlenebilir.


6) Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel Verileriniz e-posta, internet sitesi, telefon, demo talep formu vb. elektronik yollarla veya Müşteri İlişkileri kanalıyla ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde gösterilen şartlara uygun olarak toplanmaktadır.
Kişisel Veri Sahibinin Hakları 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca kullanıcılar kişisel verilerinin,
a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) işlenmişse bilgi talep etme,
c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ı) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
6698 Sayılı Kanun’un 7. maddesi uyarınca kişisel verilerin işlenmesine ilişkin sebeplerin ortadan kalkması ve tarafınızca yukarıda yer alan iletişim adresine e-posta yoluyla talebinizi iletmeniz halinde. Talebiniz Veri Sorumlusu tarafından değerlendirilecektir. Talebinizin, 6698 Sayılı
Kanun’daki şartları taşıması halinde veriler yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

Kişisel Verilere İlişkin Rıza Beyanı


Tarafımca, e-posta, internet sitesi, telefon, demo talep formu vb. elektronik yollarla veya Müşteri İlişkileri kanalıyla “Veri Sorumlusu”na beyan ettiğim; Şirket Unvanı, Mersis Numarası, IP Adresleri, Konum Bilgileri, İnternet Sitesi İçerisinde Gezinti Alışkanlıkları, E-Posta Adresleri, Telefon Numaraları, Adresler, Ad, soyad, TC Kimlik
Numaraları, diğer iletişim bilgileri, tarafıma sunulan ürünler ya da hizmetlere ilişkin tüm beğeni, eleştiri talep ve diğer geri bildirimlerimin, yorumlarımın, internet sitesi içerisinde gerçekleşen gezinti ve davranışlarımın (çerezlerin) ile diğer iletişim bilgilerimin (“Veri
Sorumlusu”) veya onun adına verileri işleyen tüm gerçek veya tüzel kişiler (“Veri İşleyen”) ve/veya Veri Sorumlusu’nun yurt içinde ve/veya yurt dışında mukim iştirakleri, halefleri, servis sağlayıcıları iş ortakları tarafından; tarafıma, sunulan ürünlerin ve hizmetlerin satış sonrası ve/veya öncesi destek hizmetlerinin verilmesi ve/veya planlamasının yapılması, bu bilgilerden gerekli istatistiklerinin edinilmesi suretiyle sunulacak en uygun hizmet ve/veya ürünün belirlenmesi, deneme amaçlı olarak sunulan ürün ve/veya hizmetlerde ürünün yahut hizmetin kullanımının sağlanması, ürün ve/veya hizmetler hakkında reklam, tanıtım veya promosyon amacıyla (telefon, sms, e-posta) bilgilendirilmeler yapılması, müşteri/kullanıcı memnuniyetinin
sağlanması, mali ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve Veri Sorumlusu’nun faaliyetlerini daha etkin ve sağlıklı şekilde yürütebilmesi, taraflar arasında akdedilmiş sözleşmelerin ifası ve tarafımın ürün ve hizmetlere daha kolay ulaşılabilmesi ve
mevzuattan doğan diğer yasal gereklilerin yerine getirilmesi amaçlarıyla verilerimin, gerçek veya tüzel kişilere aktarılmasına, işlenmesine ve otomatik olan ve/veya olmayan yöntemler ile temini, devralınması, yasal azami sürelerle yurt içinde ve/veya yurt dışında yazılı/manyetik arşivlere kaydedilmesi, depolanması, muhafazası, elde edilebilir hale getirilmesi, kullanılması, güncellenmesi, değiştirilmesi, birleştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, açıklanması, paylaşımı, (yurt içinde ya da yurt dışındaki 3.kişilere) aktarılması, transferi ve sair suretler ile işlenmesi için, ilgili tüm kanuni haklarım hususunda bilgilendirilmiş olarak, açıkça izin (rıza-onay) veriyorum.